බුදු දහම ආගමක්ද? දර්ශනයක්ද? පරම සත්‍යද? විකාරයක්ද? – ජීවිතයට දර්ශනවාදය – Science With Ruchira


බුදු දහම ආගමක්ද? දර්ශනයක්ද? පරම සත්‍යද? විකාරයක්ද? - ජීවිතයට දර්ශනවාදය - Science With Ruchira 1

2022 වසරේ උඳුවප් පෝය දිනය අලලා, ජීවිතයට දර්ශනවාදය යටතේ අපි අද කතාබහ …